Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Правила прийому для вступників на І курс в 2021 році

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Київський державний фаховий хореографічний коледж (далі – Коледж) оголошує прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 24 «Хореографія» у 2021 році.

2. Підставою для оголошення прийому на навчання до Коледжу є ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на здійснення освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 вересня 2011 року № 2660-л, наказ Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 року № 92-л) та затверджені педагогічною радою Коледжу правила прийому на навчання до Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Правила прийому), розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2020 року № 1342 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518 (далі – Умови).

3. Прийом на навчання до Коледжу для здобуття фахової передвищої освіти здійснюються на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацію прийому вступників до Коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом в.о. директора Коледжу. Головою приймальної комісії є в.о. директора Коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Київського державного хореографічного училища, затвердженим директором 06 лютого 2020 року, Положення про приймальну комісію оприлюднюються на вебсайті Коледжу.

В.о. директора Коледжу при проведенні вступної компанії забезпечує дотримання відповідних нормативно-правових актів України у сфері освіти, Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу в.о. директора Коледжу та виконання процедур вступної компанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Коледжу не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня, години) додається (додаток 3 до Правил прийому)

5. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі вступного іспиту з конкурсного предмета (предметів), конкурсу творчих здібностей вступників (далі – творчого конкурсу);

вступний іспит – форма вступного випробування, що передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію;

квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на ковту-2;

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому випускників на спеціальність, форму здобуття освіти, курс, з переліком конкурсних предметів, творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції.

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому.

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу фахової передвищої освіти;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до закладу освіти за квотою-1, що реалізується відповідно до Умов;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

творчий конкур – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (у редакції наказу міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року № 1378). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною Умовами та Правилами прийому;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної компанії, визначений Правилами прийому.

Термін «закордонні українці» вжито у значені, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у законах України «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту».

 

 

ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО КОЛЕДЖУ

 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти до Коледжу приймаються особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування.

2. Вступники приймаються на перший курс.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

3. Прийом на навчання до Коледжу проводиться за спеціальністю відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій.

4. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560.

5. Особливості прийому до закладів освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року, визначаються наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697.

 

 

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного бюджету або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами в іншому закладі фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного, місцевого бюджету. Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

 

 

 

ІV. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 024 «Хореографія». Ліцензований обсяг 30 здобувачів фахової передвищої освіти.

Денна форма навчання. Термін навчання 03 роки 10 місяців.

Ліцензований обсяг встановлюється для спеціальності
024 «Хореографія» і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким Коледж може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

До 28 лютого 2021 року заклад освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальність та форму здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. Міністерство культури та інформаційної політики України здійснює розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше ніж 31 грудня 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 травня 2021 року.

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основу конкурсну пропозицію визначається Коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Коледжем у межах ліцензованого обсягу.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО
до 14 червня 2021 року включно.

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1 для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правила прийому Коледжу в межах ліцензійного обсягу (після отримання необхідної інформації від державного замовника) та оприлюднюються на офіційному вебсайті Коледжу.

Квота-1 встановлюється в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення
за основними конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасного
з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

 

 

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VІ Правил прийому, починається 29 червня 2021 року та закінчується 13 липня 2021 року о 18 год. 00 хв.;

Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти включно за кошти фізичних або юридичних осіб визначаються цими Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше
31 серпня 2021 року.

2) вступні іспити, творчі конкурси проводяться: з 14 до 24 липня
2021 року;

Перелік спеціальностей, прийом на навчання до Коледжу за якими здійснюється на основі базової загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих здібностей вступників додається (додаток 1 до Правил прийому);

творчий конкурс проводиться у два тури, кожен тур оцінюється окремо;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за творчим конкурсом, квотами-1),
із зазначенням рекомендованих до зарахування осіб формується на основі конкурсного бала за конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше
12 год. 00 хв. 27 липня 2021 року;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного замовлення –
до 12 год. 00 хв. 29 липня 2021 року;

5) зарахування випускників відбувається:

за державним замовленням – не пізніше 18 год. 00 хв. 31 липня 2021 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня 2021 року, додаткове зарахування – не пізніше 31 серпня 2021 року;

6) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 09 серпня 2021 року. 

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше до дня, що передує дню завершення прийому заяв.

Вимоги до проходження медичного огляду в Коледжі визначаються Порядком (додаток 4 до Правил прийому).

 

 

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ

 

1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової загальної середньої освіти подають заяви тільки в паперовій формі.

2. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до Приймальної комісії Коледжу. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяви на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі недотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету (за державним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений (а) про неможливість переведення в межах вступної компанії на місця державного замовлення».

Під час подання заяви на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлені про неможливість переведення в межах вступної компанії на місця державного замовлення.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2021 року);

військово-облікового документа, крім випадків, передбачених законодавством України;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (свідоцтво);

довідки з місця проживання (реєстрації).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказами Міністерства освіти і науки України: від 24 травня 2016 року № 560 та від 21 червня 2016 року № 697.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписку з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа, крім випадків, передбачених законодавством України;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію довідки з місця проживання (реєстрації);

копію документа з хореографічної школи про позашкільну освіту (за наявності);

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

медичну довідку за формою №086-о, № 063 (щеплення) оригінал та копія, завірена печаткою, картки диспансеризації з попереднього місця навчання, висновок сімейного лікаря, у якому обов’язково вказується, що абітурієнт може займатися хореографією на професійному рівні та йому не протипоказані значні фізичні навантаження;

папку;

два конверти.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня
2021 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у терміни, визначеними цими Правилами прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування на участь у конкурсі за квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

 

7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня 2021 року. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, унеможливлює їх реалізацію.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО.

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті Коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за квотою-1 фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

12. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіті і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

 

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та творчого конкурсу (другий предмет).

4. Конкурсний бал (КБ) для вступу на основі базової загальної середньої освіти обчислюється за формулою:

КБ=П1+П2+А,

де

П1 – оцінка вступного іспиту з української мови;

П2 – сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу;

А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу в 100-200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2 до Умов та Правил прийому);

Оцінки вступних іспитів встановлюються за шкалою 100-200.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури – 850).

Для осіб, зареєстрованих у селех, та які здобули у рік вступу базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, які є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовуються.

5. Оцінки з документа про базову середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

6. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

для вступного іспиту з української мови (диктант) – 120 балів;

для творчого конкурсу (за кожний тур творчого конкурсу) – 120 балів.

7. Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за кожний тур конкурсу (І тур – «Класичний танець» складається з двох етапів: перший етап – перевірка фізичних професійних даних вступника; другий етап – урок класичного танцю (мінімум – 120 балів) ІІ тур – «Народно-сценічний танець» (мінімум – 120 балів).

Вступники, які отримали оцінку за творчий конкурс нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з них, не допускаються до участі у наступному турі творчого конкурсу та творчому відборі на навчання.

При однаковій кількості балів, пріоритет для зарахування має вступник результат якого за перший тур творчого конкурсу є вищим.

Програми вступних іспитів розробляються цикловими комісіями Коледжу та затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше
31 березня 2021 року.

Програми творчих конкурсів розробляються цикловими комісіями Коледжу і затверджуються головою Приймальної комісії 31 березня
2021 року. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних іспитів та творчих конкурсів Коледжу оприлюднюються на вебсайті та на стенді Коледжу.

8. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляція на результати вступних випробувань, проведені Коледжем, розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом в.о. директора. Апеляційна комісія діє відповідно до положення про апеляційну комісію Коледжу.

Апеляція вступника з письмового іспиту подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату.

10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО.

11. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного замовлення, включаючи оцінки окремих турів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення на офіційному вебсайті Коледжу та вносяться до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

12. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше року, потім знищуються, про що складається акт.

13. З метою об’єктивного оцінювання вступників на творчому конкурсі, а у разі потреби розгляду цих матеріалів апеляційною комісією Коледжу, за згодою батьків здійснюється відеофіксація творчого конкурсу.

 

 

VІІІ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є участь у конкурсному відборі за квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) є:

зарахування за квотою-1 на місця державного замовлення; переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадків, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений (а) про неможливість переведення в межах вступної компанії на місця державного замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

3. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейський, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або ІІ групи.

5. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку передбаченому Умовами та Правилами Прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок котів фізичних або юридичних осіб:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше осіб).

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вносяться до ЄДЕБО (із додаванням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

 

 

ІХ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній рівень.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2021 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті Коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщуються на вебсайті Коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

 

Х. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ВСТУПНИКІВ

НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Правил Прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документів про освітній рівень та додатки до нього, інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу. Подані оригінали документів зберігаються в Коледжі протягом усього періоду навчання.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між Коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

2. Подання оригіналів документів для зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V Правил прийому. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

У таких випадках договір про навчання між Коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між Коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V Правил прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі ХІІІ Умов та Правил прийому.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VІ Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

 

ХІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ

ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у розділі Х Правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу Х Прави прийому.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладення договору, але якщо договір не буде укладено впродовж двох тижнів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

 

ХІІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

1. Коледж самостійно надає рекомендації в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетної конкурсної пропозиції), на які були надані рекомендації до зарахування в Коледж за відповідною спеціальністю, в порядку визначеному пунктами 5-7 розділу ІХ Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 2 розділу ХІ Правил прийому.

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 3 розділу VІІІ Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 4 розділу VІІІ Правил прийому, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 4-5 розділу VІІІ Правил прийому) не більше ніж на 30 балів;

особи, які зазначені в пункті 5 розділу VІІІ Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому-третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку, в межах кожної із зазначених категорій.

 

 

ХІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються в.о. директором Коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті Коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V Правил прийому.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу ХV Прави прийому.

3. Зараховані особи, можуть бути виключені з наказу про зарахування (до наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до Коледжу за власним бажанням, відраховані із Коледжу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника закладу освіти.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене (і) в порядку, передбаченому пунктами 2,3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір
з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

6. Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня
2021 року. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18 год. 00 хв.  19 вересня 2021 року.

Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

 

 

ХІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України тощо.

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з громадянами України.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до закладів освіти за акредитованими освітньо-професійними програмами (спеціальностями).

Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на провадження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.

5. Вимоги закладу освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на вебсайті закладу освіти.

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету.

ХV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представники Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.

Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється шляхом реєстрації вищезгаданих осіб на підставі офіційного звернення засобу масової інформації до приймальної комісії Коледжу з клопотанням про акредитацію ЗМІ під час вступної компанії з пред’явленням відповідних документів.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерство культури та інформаційної політики України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерство культури та інформаційної політики України, можуть направити на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

3. Коледж створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за конкурсною пропозицією, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті Коледжу.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюються на вебсайті Коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами є підставою для скасування наказу в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензійний обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальністю (освітньо-професійною програмою), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ Вступ вебсайту ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).