Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Положення про Приймальну та Апеляційну комісію

1. Загальні положення

         1.1 Положення про апеляційну комісію Київського державного  хореографічного училища відповідає вимогам "Умов прийому до вищих навчальних закладів України", наказу МОН України «Про затвердження  Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році» 12.10.2012 року за № 1179  та Наказу МОН № 225 від 22.03.10 року "Про затвердження Примірного положенняпро приймальну комісію вищого навчальногозакладу України"

 1.2 Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання творчого конкурсу.

2. Склад апеляційної комісії

2.1 Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється апеляційна комісія Київського державного хореографічного училища

2.2 Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом директора Київського державного хореографічного училища

2.3 Головою апеляційної комісії призначається заступник голови  приймальної комісії,

2.4 Склад апеляційної комісії формується з числа провідних фахівців.

3. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1 Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я директора Київського державного  про незгоду з оцінкою, отриманою ним під час творчого конкурсу (далі – апеляцію).

3.2 Подана апеляція анулює результати випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції перевірка оцінюється заново.

3.3 Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом (батьками або особами, що їх замінюють) не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного випробування.

3.4 Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів (не батьків) абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

3.5 Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист випробування.

3.6 Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7 Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.

 

4. Порядок розгляду апеляцій

4.1 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія КДХУ  у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

4.2 Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

4.3 На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обгрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів,  затвердженим критеріям оцінювання.

4.4 Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії училища на засіданні може бути присутній співробітник приймальної комісії КДХУ.

4.5 Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

4.6 Додаткова  перевірка абітурієнтів членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.7 За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі.

4.8 Абітурієнту(його батькам), апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням апеляційної комісії.

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

4.9 Протокол підписують члени апеляційної комісії (не менше двох осіб) та голова апеляційної комісії.

Положення про Приймальну комісію Київського державного хореографічного училища розроблене Приймальною комісією Київського державного хореографічного училища відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, Правил прийому до Київського державного хореографічного училища

І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Київського державного хореографічного училища (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту» (далі – Закон), що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України (далі – Умови прийому), Правил прийому до Київського державного хореографічного училища  (далі – Правила прийому), Статуту Київського державного хореографічного училища та Положення про Приймальну комісію Київського державного хореографічного училища (далі – Положення).

Положення затверджується Педагогічною  радою Київського державного хореографічного училища відповідно до частини третьої статті 38 Закону «Про вищу освіту».

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом директора КДХУ, який є головою комісії.

         Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

  • заступник голови Приймальної комісії;
  • відповідальний секретар Приймальної комісії;
  • заступники відповідального секретаря Приймальної комісії;
  • уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;
  • члени Приймальної комісії.

Представники органів студентського самоврядування відповідно до пункту 6 частини п’ятої статті 40 Закону «Про вищу освіту» та профспілкових організацій.

Заступником голови Приймальної комісії призначається художній керівник училища або заступник директора з навчальної роботи,   чи методисти  КДХУ.

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники призначаються головою Приймальної комісії з числа провідних педагогічних працівників КДХУ.

Одна і та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

До складу Приймальної, а також предметної, відбіркової та фахової комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до КДХУ у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом директора КДХУ з числа педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу КДХУ.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається директором Київського державного хореографічного училища до початку календарного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу директора КДХУ утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

  • предметна екзаменаційна комісія;
  • апеляційна комісія
  • відбіркова комісія (у разі потреби).

Предметна екзаменаційна комісія  утворюється у випадках, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України (далі - Умовами прийому) для проведення Творчого конкурсу при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової середньої освіти.

До складу фахової екзаменаційної комісії включаються провідні спеціалісти з числа викладачів-хореографів.

Результати Творчого конкурсу для вступників, які вступають на основі базової середньої освіти оцінюються за 12-бальною шкалою.

Програма Творчого конкурсу розробляється і затверджується КДХУ не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів.

    Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій втупників. Головою апеляційної комісії призначається заступник  директора  КДХУ або методист, які не є членами предметної комісії. При прийомі на навчання на базової середньої освіти склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних працівників (викладачів-хореографів) КДХУ, які не є членами екезаменаційної комісії КДХУ.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

Відбіркова комісія утворюється, у разі потреби, для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, пов’язаних із прийомом і покладених на неї Приймальною комісією

До складу відбіркової комісій входять голова - директор КДХУ, художній керівник училища, методист фахових дисциплін, відповідальний секретар відбіркової комісії, а також  педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал КДХУ, кількість яких встановлюється виходячи із потреби відбіркової комісії.

Наказ про затвердження складу предметної екзаменаційної, апеляційної та відбіркової комісій видається директором КДХУ не пізніше 1 березня.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Київського державного хореографічного училища, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна  рада КДХУ відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону«Про вищу освіту».

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Київського державного хореографічного училища;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі в творчому конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору напряму (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті Київського державного хореографічного училища цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому,  з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою КДХУ журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

порядковий номер (та/або номер особової справи);

дата прийому документів;

прізвище, ім’я та по батькові;

місце проживання;

стать, дата народження;

найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, середній бал документа про освіту;

пріоритет заяви;

інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою КДХУ.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.

Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюється печаткою КДХУ. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою КДХУ.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у Творчому конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до КДХУ, і повідомляє про це вступника в письмовій або іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення Творчого конкурсу КДХУ екзаменаційні групи формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається перепустка встановленої приймальною комісією форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться КДХУ, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше, як за три дні до початку прийому заяв та документі для вступу на навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та формою навчання.

3.4. Копії документів та фотокартки не зарахованих вступників, що не отримані ними,  зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом. 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів

4.1. Голова предметної  екзаменаційної комісії, який відповідає за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: критерії оцінювання вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми творчого конкурсу та випробувань розробляються вищим навчальним закладом і затверджуються директором КДХУ, але не пізніше як за три місяці до початку прийому документів.

Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться КДХУ, доводиться до відома вступників разом з Правилами прийому у поточному році.

 

4.2. На вступних випробуваннях, що проводяться КДХУ, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, де проводяться вступні випробування не допускаються.

4.3. Вступні іспити у письмовій формі, що проводить Київський державне хореографічне училище у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії.

4.4. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.5. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні Київського державного хореографічного училища членами відбіркової комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

4.6. Для проведення письмових вступних іспитів встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах, не більше):

з мови:

диктант – 1 година;

4.7. Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.9. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.10. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахуванні на навчання поза конкурсом, до подальшого складання ступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються.

4.11. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у КДХУ (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником і його батьками не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але  не пізніше наступного дня після її подання.

Додатковий перегляд абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, що підтверджені документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому строк не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатки до них державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні іспити) з результатами іспитів випробувань, письмові екзаменаційні роботи, зарахованих до Київського державного хореографічного училища, зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка, медичної довідки, завірені в установленому порядку.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі тощо).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії директор Київського державного хореографічного училища  видає наказ про зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється. Іногороднім студентам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.4. Зарахованим до складу студентів, за їх проханням, видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку зі вступом до вищого навчального закладу.

5.5. Після видання директором КДХУ наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдиній базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається, за їх проханням, довідка про результати їх участі у конкурсі (іспитах) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради Київського державного хореографічного училища.