Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Статут 2021

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

         1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України та є документом, що регламентує діяльність Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Коледж).

1.2. Коледж є об’єктом державної форми власності та належить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України
(далі- Уповноважений орган управління).

         1.3. Коледж (до перейменування – „Київське державне хореографічне училище”) бере початок у 1934 році з балетної студії при Київському театрі опери та балету для підготовки артистів балету для театру.

         У 1938 році на базі студії та хореографічного відділення Театрального технікуму, заснованого у 1933 році, було створено трирічний Хореографічний технікум, який 1940 року перейменовано у Київську спеціальну середню
школу-десятирічку, навчання в якій здійснювалось як зі спеціальних, так
і загальноосвітніх дисциплін. У 1941 році школу-десятирічку перейменовано в Київське державне хореографічне училище, що відновило свою роботу
1944 року, як хореографічне відділення у складі Київської середньої спеціалізованої школи імені М.В. Лисенка. Постановою Ради Народних Комісарів УРСР і ЦК ВКП/б/У від 13 лютого 1945 року № 206 Київська хореографічна школа-десятирічка відновила свою роботу як самостійний заклад освіти, а 1949 року розпорядженням Ради Міністрів Союзу РСР від 17 червня 1949 року № 8920-р та Постановою Ради Міністрів Української РСР від 01 липня 1949 року № 1747 заклад перейменовано в Київське державне хореографічне училище.

         1.4. Тип закладу: фаховий коледж.

         1.5. Коледж є юридичною особою публічного права державної форми власності, який здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості, є бюджетною установою та фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

         1.6. Коледж є закладом спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття початкової, профільної та фахової передвищої мистецької освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

         1.7. Основними завданнями коледжу  є:

         – підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями кваліфікованих фахівців для роботи в балетних трупах оперно-балетних театрів, у творчих колективах, закладах культури, мистецьких школах тощо;

         – провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти (на рівнях базової та профільної середньої освіти) і фахової передвищої освіти.

         Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами відповідно до галузі знань 02 „Культура і мистецтво” за спеціальністю 024 „Хореографія”.

         Коледж провадить разом з освітньою мистецьку діяльність, що є невід’ємним компонентом освітнього процесу.

         1.8. Освітня діяльність провадиться Коледжем на підставі ліцензій, які видаються Міністерством освіти і науки України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з законодавством України. 

         1.9. Види діяльності, що потребують відповідних дозволів і ліцензування, здійснюються Коледжем після отримання необхідних документів відповідно до законодавства України.

         1.10. Найменування Коледжу:

         1.10.1. Повне найменування українською мовою – Київський державний фаховий хореографічний коледж.

         Скорочене найменування – КДФХК.

         1.10.2. Повне найменування англійською мовою – Kyiv State Ballet College.

         1.11. Місцезнаходження Коледжу: вул. Парково-Сирецька, буд. 4, м.Київ, 04112.

         1.12. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, „Про вищу освіту”, „Про культуру”, „Про позашкільну освіту”, міжнародними договорами, укладеними в установленому законом порядку, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про фаховий мистецький коледж, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 вересня 2020 року № 807, наказами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

         У разі внесення змін до законодавчих актів або виявлення розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормативно-правовими актами України цей Статут застосовується в частині, що не суперечить законодавству України.

         1.13. Коледж має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланк, символіку й інші атрибути юридичної особи.

         1.14. Коледж має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України,та може мати розрахунковий, поточний та інші рахунки у відповідних установах, відкриті в установленому законодавством порядку.

         1.15. Коледж від свого імені має право укладати угоди, набувати майнові й особисті немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді. Коледж несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах майна, що йому належить, згідно з чинним законодавством України.

         1.16. Структура Коледжу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Статутом та положеннями про відповідні структурні підрозділи.

         Структуру Коледжу формує директор Коледжу, у порядку визначеному законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, „Про позашкільну освіту” й іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

         Структурні підрозділи Коледжу створюються наказом директора Коледжу за погодженням з педагогічною радою Коледжу.

         Основними структурними підрозділами Коледжу є:

         – відділення повної загальної середньої освіти;

         – відділення фахової підготовки;

         – навчальна частина;

         – бухгалтерія;

         – бібліотека;

         – канцелярія;

         – господарська частина;

         – навчальний театр;

         – гуртожиток (пансіон).

         Структурним підрозділом Коледжу також може бути хореографічна школа (позашкільна освіта) як база педагогічної практики для здобувачів освіти Коледжу, для підготовки осіб різних вікових категорій населення,
у тому числі до вступу на навчання тощо.

         Відповідно до основних завдань діяльності Коледжу, в закладі можуть утворюватися та діяти інші структурні підрозділи в установленому законом порядку.

         1.17. Мовою освітнього процесу в Коледжі є державна мова. Засади  мовної політики в Коледжі визначаються статтею 7 Закону України „Про освіту”, статтею 46 Закону України „Про фахову передвищу освіту”.

Діловодство в Коледжі здійснюються державною мовою.

         1.18. Захист персональних даних в Коледжі здійснюється відповідно до положень законів України „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів.

         1.19. Діяльність Коледжу провадиться на принципах:

         – автономії та самоврядування;

         – розмежування прав, повноважень і відповідальності Уповноваженого органу управління, державних органів, до сфери управління яких належить Коледж, органів управління Коледжу та його структурних підрозділів;

         – поєднання засад колегіального й одноособового прийняття рішень;

         – незалежності від політичних партій і релігійних організацій.

         Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову та кадрову автономію Коледжу. Обсяг автономії Коледжу визначається законодавством України і цим Статутом.

         Права Коледжу, що визначають його автономію, встановлені законами України „Про освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, не можуть бути обмежені іншими законами чи нормативно-правовими актами України.

         Коледж має право самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань
у межах своєї автономії, визначеної законодавством України та цим Статутом, зокрема з питань, не врегульованих законодавством України.

         1.20. Основними завданнями Коледжу є:

         – забезпечення реалізації права громадян на освіту;

         провадження на належному рівні освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку здобувачів освіти на відповідних рівнях повної загальної середньої освіти та фахової передвищої освіти галузі знань 02 „Культура і мистецтво”
за спеціальністю 024 „Хореографія”;

         підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями кваліфікованих фахівців для роботи у театральній сфері, мистецьких школах тощо за освітньо-професійним ступенем „фаховий молодший бакалавр” (молодший спеціаліст для осіб, які вступили до закладу освіти для здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня
2019 року, до завершення навчання таких осіб), забезпечення якості освіти;

         – виконання державних стандартів повної загальної середньої освіти, стандарту початкової спеціалізованої мистецької освіти, створення умов досягнення учнями результатів навчання, забезпечення якості освіти на відповідних рівнях повної загальної середньої та професійної освіти, формування в учнів компетентностей, визначених законодавством України
у сфері освіти;

         – виконання стандарту фахової передвищої освіти, розробленого для спеціальності 024 „Хореографія” відповідно до Національної рамки кваліфікацій і затвердженого Уповноваженим органом управління, що використовується для визначення змісту й оцінювання результатів освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою Коледжу;

         – організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання (за потреби відповідно до навчальних програм),
а також запровадження дуальної освіти;

         – дотримання вимог кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, організаційного й інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері освіти, визначеного ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності;

         – забезпечення всебічного розвитку, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

         – забезпечення розвитку здобувачами професійних здібностей і набуття спеціальних знань, навичок та умінь (зокрема й виконавських) у процесі активної мистецької діяльності, формування у них загальних і фахових компетентностей в обраному виді мистецтва для професійної художньо-творчої самореалізації;

         – виховання у здобувачів освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

         – забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання;

         – налагодження міжнародних зв’язків і провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, мистецтва та культури;

         – участь у забезпеченні суспільного й економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;

         – реалізація мистецьких проєктів;

         ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності,ведення фінансово-господарської діяльності на засадах цільового та раціонального використання матеріальних і фінансових ресурсів;

         – формування збалансованої структури, обсягів і змісту освітніх послуг з урахуванням потреб особи, інтересів держави та роботодавців;

         – сприяння працевлаштуванню випускників через взаємодію з провідними театрами опери та балету України, іншими роботодавцями, їхніми організаціями й об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями.

         Випускники Коледжу вільні у виборі місця роботи, крім випадків, передбачених законодавством України.

         Не вважається дискримінацією встановлення обмежень і привілеїв, що визначаються специфічними умовами здобуття освіти, зумовленими особливостями отримання кваліфікації.

         1.21. Коледж має право:

         – самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;

         – розробляти та реалізовувати освітньо-професійні й освітні програми
в межах ліцензованої галузі знань і спеціальності, запроваджувати спеціалізації;

         –самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої
і мистецької діяльності;

         готувати фахівців у галузі знань „Культура і мистецтво” за спеціальністю „Хореографія” за державним замовленням та за договорами (контрактами)
з юридичними і фізичними особами;

         здійснювати підготовку та приймати на навчання громадян, зокрема
й іноземців, осіб без громадянства для здобуття базової та профільної загальної, початкової і фахової передвищої мистецької освіти в порядку, визначеному законодавством України;

         запроваджувати освітні програми вищої освіти для підготовки фахівців ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра за наявності відповідного кадрового забезпечення і за умови отримання відповідних ліцензій на провадження освітньої діяльності;

         – самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;

         – видавати документи про освіту;

         – присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста для осіб, які вступили до закладу освіти для здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, до завершення навчання таких осіб) здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання;

         – присвоювати професійні кваліфікації відповідно до освітньо-професійної програми;

         – провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, мистецькими, науковими установами й іншими юридичними особами;

         – розміщувати свої навчальні підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях, використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої або культурно-мистецької діяльності;

         – створювати базу соціально-побутових об’єктів;

         – укладати договори про співпрацю та встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти іноземних держав, фондами, брати участь у роботі міжнародних організацій, провадити міжнародну діяльність у галузі мистецтва та культури, освіти і науки в межах, визначених законодавством України;

         – провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;

         – організовувати та проводити концертні заходи, благодійні виступи, театральну та творчу діяльність як основу підготовки майбутніх фахівців у межах, визначених законодавством України;

         – приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства України;

         – запроваджувати власні форми заохочення учасників освітнього процесу за освітні та мистецькі досягнення;

         – запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх і мистецьких результатів навчання учасників освітнього процесу;

         – утворювати, реорганізовувати, перетворювати та ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства, зокрема й ті, які мають права та обов’язки закладів професійної, профільної середньої та позашкільної освіти;

         – формувати власний штатний розпис відповідно до законодавства України;

         – бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що провадять свою діяльність відповідно до напрямів освітньої та мистецької діяльності Коледжу та/або забезпечують виконання його статутних завдань;

         – утворювати мистецькі комплекси чи інші об’єднання, не заборонені законодавством України, спільно з культурно-мистецькими закладами, колективами, закладами освіти, іншими юридичними особами за умови збереження юридичного статусу та фінансової самостійності;

         – запроваджувати власну символіку й атрибутику;

         – звертатись з ініціативою до органів, що забезпечують державну політику у сфері освіти, культури та мистецтва, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проєктами відповідних документів;

         – отримувати безоплатно підручники та посібники для забезпечення освітнього процесу на рівнях базової та профільної загальної середньої освіти відповідно до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41;

         – здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту, зокрема й за кордоном;

         – провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, розвивати власну поліграфічну базу, реалізовувати свою продукцію;

         – надавати додаткові освітні й інші послуги відповідно до законодавства України, переліки яких затверджує Кабінет Міністрів України;

         – розпоряджатися власними надходженнями, зокрема й від надання платних послуг;

         – відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством України порядку;

         – спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших працівників Коледжу, а також осіб, які навчаються у Коледжі;

         – здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законодавством України, спрямовані на зміцнення матеріальної бази Коледжу;

         – користуватися пільгами, встановленими законодавством України для закладів освіти;

         – здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

         Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації Коледж має право видавати учням свідоцтва про базову середню освіту, про повну загальну середню освіту, до яких можуть включаються результати оцінювання з мистецьких дисциплін.

         Коледж має право видавати документ про фахову передвищу освіту – диплом фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста для осіб, які вступили до закладу освіти для здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня до 31 грудня 2019 року, до завершення навчання таких осіб) особі, яка успішно виконала відповідну освітньо-професійну програму та пройшла підсумкову атестацію.

         1.22. Коледж зобов’язаний:

         – дотримуватись ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

         – забезпечувати досягнення здобувачами освіти Коледжу результатів навчання, визначених відповідними державними стандартами та стандартами спеціалізованої освіти;

         – мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої мистецької освіти, зокрема затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу;

         – вживати заходів, зокрема й шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності
у наукових і методичних роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності;

         – мати офіційний вебсайт Коледжу, оприлюднювати на власному офіційному вебсайті, на інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством;

         – забезпечувати належний рівень техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці;

         – здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтовного навчання;

         – здійснювати бухгалтерський облік, надавати статистичну, податкову та фінансову звітність відповідно до законодавства України;

         – забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати та стипендій, здійснювати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) й інших відрахувань до бюджетів і державних цільових фондів згідно із законодавством України;

         – дотримуватися фінансової дисципліни;

         – забезпечувати можливість підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

         – сприяти та забезпечувати гарантії діяльності професійних спілок Коледжу відповідно до законодавства України.

         1.23. Прийом на навчання до Коледжу здійснюється:

         – для здобуття початкової хореографічної освіти одночасно з базовою середньою освітою на основі конкурсного відбору, відповідно до Правил прийому на навчання, схвалених педагогічною радою Коледжу та затверджених наказом директора Коледжу;

         – для здобуття фахової передвищої освіти відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, які щорічно затверджуються Міністерством освіти і науки України.

         Правилами прийому на навчання встановлюється перелік і кількість вступних іспитів, конкурсів творчих здібностей вступників. Програма творчого конкурсу схвалюється педагогічною радою Коледжу та затверджується наказом директора.

         1.24. Учасниками освітнього процесу в Коледжі є учні/студенти, які навчаються в Коледжі, педагогічні й інші працівники, професійні творчі працівники, які працюють за основним місцем роботи в установах, організаціях, закладах культури, творчих колективах і поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичним навчанням здобувачів освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість, працівники установ та організацій, діячі науки, культури та мистецтва, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій, батьки (законні представники) здобувачів освіти.

         Права й обов’язки осіб, які навчаються у Коледжі, визначаються законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, іншими законодавчими актами України, цим Статутом і локальними актами Коледжу.

         Іноземці й особи без громадянства здобувають повну загальну середню освіту в Україні відповідно до законодавства України та/або міжнародних договорів.

         Іноземці й особи без громадянства, які постійно проживають в Україні,
а також особи, які визнані біженцями в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України.

         Права й обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються законами України „Про освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, іншими спеціальними законами й законодавчими актами України, цим Статутом, Колективним договором Коледжу, іншими локальними актами Коледжу та посадовими інструкціями.

 

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

         2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, затвердженою Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347, законів України: „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, „Про вищу освіту”, Державної національної програми „Освіта” („України
ХХІ століття”), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 03 листопада 1993 року № 896 та інших нормативно-правових актів
з розвитку освіти.

         2.2. Метою освітньої діяльності Коледжу є створення умов для розвитку та професійної самореалізації здобувачів освіти, забезпечення умов для набуття учнями/студентами комплексу загальних і фахових мистецьких компетентностей на рівні освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та достатніх для продовження навчання на наступних рівнях мистецької освіти, працевлаштування на відповідних посадах в балетних трупах оперно-балетних театрів, у творчих колективах, закладах культури, мистецьких школах тощо.

         2.3. Реалізація концепції освітньої діяльності забезпечується наявними і потенційними можливостями кадрової, навчально-методичної та матеріально-технічної бази Коледжу.

         2.4. Цілі освітньої діяльності:

         – формування та розвиток творчого потенціалу здобувачів;

         – забезпечення сфери мистецької діяльності кваліфікованими фахівцями;

         – виявлення і розвиток індивідуальних здібностей формування культурного та духовного розвитку особистості;

         – розроблення та впровадження інформаційних систем менеджменту, що забезпечують ефективне управління освітнім процесом.

         2.5. Систему підготовки фахівців визначають принципи:

         – якості освітніх послуг, якості змісту та результатів освіти;

         – єдності та наступності етапів системи мистецької освіти;

         – становлення демократичної системи навчання;

         – рівності умов для повної реалізації кожною людиною її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

         – формування національних і загальнолюдських, мультикультурних цінностей;

         – задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їхніх інтересів і здібностей;

         – виконання державних стандартів і стандартів спеціалізованої освіти як обов’язкового мінімуму змісту освіти та навчання;

         – моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;

         – органічного зв’язку зі світовою та національною історією, культурою, традиціями;

         – взаємозв’язку з освітою інших країн;

         – неперервності освіти.

         2.6. Цільові програми діяльності та засоби їх реалізації:

         2.6.1. Кадрове забезпечення сфери культури та мистецтва через:

         – формування якісного контингенту студентів;

         – відповідність змісту освіти вимогам ринку праці;

         – формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктно-діяльнісного підходу;

         – виконання державних стандартів і стандартів спеціалізованої освіти
з урахуванням мистецьких традицій, потреб галузі та запитів студентів/учнів;

         – забезпечення конкурентоспроможності Коледжу та його випускників завдяки високій якості надання освітніх послуг;

         – оновлення змісту освіти й організації освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей;

         – підвищення якості освіти, оновлення форм організації освітнього процесу, проходження процедури акредитації відповідної освітньо-професійної програми;

         – проведення анонімного анкетування здобувачів освіти Коледжу щодо освітнього процесу;

         – науково-методичне забезпечення навчального процесу.

         2.6.2. Забезпечення рівного доступу освіти через:

         – запровадження ефективної системи інформування громадськості про можливості здобуття початкової та фахової мистецької освіти;

         – удосконалення правового забезпечення щодо здобуття освіти за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб;

         – створення умов для здобуття освіти дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування;

         – додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту здобувачів освіти.

         2.6.3. Створення системи безперервної освіти через:

         – забезпечення послідовного змісту та координації освітньої діяльності на різних ступенях освіти;

         – формування потреби розуміння та здатності особистості до самоосвіти;

         – формування та розвиток навчальних комплексів для практичної ступеневої підготовки фахівців.

         2.6.4. Патріотичне виховання громадянина України через:

         – формування в учнів/студентів сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості;

         – вивчення та популяризацію національного надбання театральної сфери;

         – підвищення серед здобувачів освіти рівня знань про видатних особистостей українського балету, внесок України у світовий балет;

         – прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу;

         – стимулювання в учнів/студентів прагнення до здорового способу життя;

         – ствердження національної ідеї, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і сприяє національній самоідентифікації;

         – формування у здобувачів освіти потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

         – формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури:

         – прищеплення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання України;

         – створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння здобувачами освіти державною мовою і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

         – сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до держаної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культури;

         – реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного та послідовного впровадження просвітницьких, навчально-методичних, роз’яснювальних заходів.

         2.6.5. Міжнародне співробітництво через:

         – участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного співробітництва у сфері освіти;

         – організацію міжнародних фестивалів, конкурсів, конференцій та інших заходів;

         – участь у міжнародних освітніх, мистецько-освітніх і мистецьких програмах, фестивалях, конкурсах виконавської майстерності тощо;

         – надання послуг, пов’язних зі здобуттям іноземними громадянами фахової передвищої мистецької освіти в Україні;

         – відрядження за кордон педагогічних працівників для стажування, педагогічної, творчої роботи відповідно до міжнародних договорів України,
а також договорів із закладами освіти та культури, іноземними партнерами;

         – залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників іноземних закладів освіти та культури, фахівців у галузі хореографічного мистецтва для участі в педагогічній, творчій роботі у Коледжі;

         – сприяння академічній мобільності здобувачів і педагогічних працівників, розроблення спільних освітніх програм із закладами освіти за кордоном;

         – інші напрями та форми, не заборонені законодавством.

         2.6.6. Модернізація освітнього процесу через:

         – інформаційне забезпечення освітнього процесу шляхом упровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій;

         – розроблення та впровадження ефективної моделі освітнього процесу, навчально-методичного забезпечення та інтерактивних моделей навчання;

         – постійну актуалізацію навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до сучасних вимог;

         – запровадження у навчальному процесі дистанційного навчання,  інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами навчання;

         – використання комунікаційно-інформаційних засобів і глобальних інформаційно-освітніх мереж.

         2.6.7. Кадрове забезпечення навчального процесу через:

         – відповідність компетентностей педагогічних працівників професійним стандартам;

         – професійний розвиток педагогічних працівників, у тому числі систематичне підвищення їхньої кваліфікації, зокрема й шляхом стажування;

         – створення умов для ефективної викладацької, організаційної, методичної діяльності педагогічних працівників;

         – забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, підвищення соціального статусу відповідно до їх ролі у суспільстві.

         2.6.8. Забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) через:

         – визначення та оприлюднення політики, принципів і процедур забезпечення якості освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом, узгоджені з його стратегією та передбачають залучення внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін;

         – визначення та послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам освіти (професійним стандартам), декларованим цілям, з урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

         – здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного  перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів освіти, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;

         – забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів Коледжу, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

         – забезпечення релевантності, надійності, прозорості й об’єктивності оцінювання, що здійснюється у межах освітнього процесу;

         – визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних працівників, застосування чесних і прозорих правил прийняття на роботу безперервного професійного розвитку персоналу;

         – забезпечення необхідного фінансування освітньої діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

         – збирання, аналіз і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами й іншою діяльністю Коледжу;

         – забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність Коледжу й усі освітньо-професійні програми, умови та процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти і кваліфікації;

         – забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками Коледжу та здобувачами освіти, зокрема й створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

         – періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості освіти;

         – залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

         – забезпечення дотримання студентоорієнтовного навчання в освітньому процесі, атестації та сертифікації (у разі впровадження);

         – здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством України та цим Статутом, локальними актами Коледжу.

  

3. ПОВНОВАЖЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ

         3.1. Уповноважений орган управління:

         – бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері фахової передвищої освіти;

         – бере участь у розробленні умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти;

         – формує пропозиції та розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою у порядку, встановленому законодавством України, затверджує план прийому на навчання для здобуття початкової мистецької освіти одночасно з базовою середньою освітою;

         – затверджує стандарти мистецької освіти (крім вищої);

         – розробляє та затверджує Положення про конкурсний відбір на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти на основі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

         – затверджує Статут Коледжу та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування Коледжу (загальних зборів трудового колективу) вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;

         – оголошує конкурсний відбір на посаду директора Коледжу, укладає контракт з директором Коледжу, відібраним у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Коледжу;

         – розриває контракт з директором Коледжу з підстав, визначених законодавством України про працю, Статутом Коледжу та/або контрактом;

         – здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, сімейного і майнового стану, місця проживання, за мовними чи іншими ознаками;

         – приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію Коледжу;

         – у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу забезпечує здобувачам освіти можливість продовження навчання на відповідному ріні освіти;

         – забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази Коледжу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів фахової передвищої освіти та ліцензійних умов;

         – здійснює контроль за дотриманням положень Статуту Коледжу;

         – затверджує кошторис Коледжу та контролює його виконання;

         – здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;

         – доводить Коледжу обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, укладає державні контракти на підготовку фахівців;

         – здійснює контроль за використанням Коледжем публічних коштів;

         – забезпечує у межах компетенції та відповідно до законодавства соціальний захист учасників освітнього процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

         забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази Коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов і вимог стандартів повної загальної середньої та фахової передвищої освіти;

         – забезпечує проведення інвентаризації майна Коледжу, відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;

         – організовує контроль за використанням орендованого державного майна;

         – виконує інші передбачені законодавством функції з управління об’єктами державної власності, інші повноваження, передбачені законодавством України і цим Статутом.

         3.2. Обов’язки Уповноваженого органу управління визначаються законами України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

         3.3. Уповноважений орган управління може делегувати окремі свої повноваження наглядовій раді, директору Коледжу та/або іншому органу управління Коледжем.

         3.4. Уповноважений орган управління не має права втручатися в діяльність Коледжу, що здійснюється у межах його автономних прав, визначених законодавством України і цим Статутом.

 

4. МАЙНО КОЛЕДЖУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

         4.1. Майно Коледжу становлять матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди, основні засоби, інші необоротні матеріальні активи й товарно-матеріальні цінності, що перебувають у державній власності та/або передані Коледжу в оперативне управління. Майно Коледжу не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством України.

         Основні фонди Коледжу становлять майно (нерухоме та рухоме майно), включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, службове житло (за наявності), транспортні засоби, а також інші активи, відображені у самостійному балансі.

         До майна Коледжу також можуть належати майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, об’єкти авторського права та/або суміжних прав та інші активи, визначені законодавством України.

         4.2. Джерелами формування майна Коледжу є:

         – кошти державного бюджету України;

         – майно, передане Коледжу в оперативне управління Уповноваженим органом управління;

         – майно, придбане у юридичних і фізичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

         – кошти, отримані від юридичних і фізичних осіб за надання платних послуг, оренду майна тощо відповідно до законодавства України;

         – кошти та майно, отримані від юридичних і фізичних осіб у вигляді благодійних внесків, грантів та подарунків у встановленому законодавством України порядку;

         – інші джерела, не заборонені законодавством України.

         Коледж здійснює володіння та користування майном відповідно до напрямів статутної діяльності та призначення майна згідно з чинним законодавством України.

         4.3. Землекористування та реалізація права на землю здійснюється Коледжем відповідно до Земельного кодексу України.

         Земельні ділянки передаються Коледжу у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

         4.4. З дотриманням вимог чинного законодавства України Коледж може списувати з балансу, продавати, обмінювати, здавати в оренду юридичним і фізичним особам належні йому основні засоби й інші необоротні матеріальні активи.

         4.5. Коледж має право:

         – отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від держаних органів, юридичних і фізичних осіб, благодійних фондів, у тому числі іноземних;

         – використовувати майно, закріплене за Коледжем на праві оперативного управління, зокрема для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та/або в користування відповідно до законодавства України;

         – здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду чи в інший спосіб, передбачений законодавством України;

         списувати майно з балансу в установленому законодавством України порядку.

         4.6. Розширення, оновлення, реконструкція, будівництво та капітальний ремонт основних фондів здійснюються за рахунок бюджетних коштів за погодженням з Уповноваженим органом управління.

         4.7. Будівлі, споруди та приміщення Коледжу мають відповідати вимогам доступності згідно з будівельними нормами та стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для осіб з особливими потребами, то здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

         4.8. Повноваження Уповноваженого органу управління щодо розпорядження державним майном, закріпленим за Коледжем, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

         4.9. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав фізичними або юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, відшкодовуються Коледжу відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

         5.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого щорічно затверджується наказом директора Коледжу.

         5.1.1. Педагогічна рада Коледжу:

         – визначає стратегію та перспективні напрями розвитку Коледжу;

         – розглядає проєкт Статуту Коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;

         – розглядає проєкт кошторису та річний фінансовий звіт Коледжу;

         – визначає систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

         – погоджує за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення або ліквідацію структурних підрозділів;  

         – може вносити пропозиції стосовно кандидатур з числа працівників Коледжу, які можуть бути представлені до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, присудження державних премій тощо;

         – затверджує положення про організацію освітнього процесу в Коледжі;

         – затверджує зразок і порядок виготовлення документів Коледжу про освіту;

         має право вносити подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування – зборами трудового колективу Коледжу;

         – обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, визнає результати, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 „Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”;

         – приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду й інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;

         – має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;

         – приймає рішення з питань удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

         – приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;

         – приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до законодавства України та Статуту Коледжу;

         5.1.2. Педагогічну раду Коледжу очолює голова, яким/якою є директор Коледжу. До складу педагогічної ради входять за посадами заступники директора, завідувачі відділень, помічник директора, завідувач бібліотеки, інші педагогічні працівники, завідувач гуртожитку (пансіону), головний бухгалтер, голова первинної профспілкової організації Коледжу, представники студентського самоврядування. При цьому 75 відсотків загальної чисельності педагогічної ради становлять педагогічні працівники, 10 відсотків – виборні представники з числа студентів, 15 відсотків – інші працівники Коледжу.

         Виборні представники з числа студентів Коледжу беруть участь у роботі педагогічної ради Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень педагогічної ради Коледжу, норма щодо обов’язковості участі в роботі педагогічної ради 10 відсотків виборних представників з числа студентів Коледжу не застосовується.

         5.1.3. Організаційною формою роботи педагогічної ради Коледжу є засідання, які проводяться за потреби і можуть мати фіксовану періодичність, але не менше як чотири рази на рік. Засідання педагогічної ради проводить її голова, а у разі її відсутності інший член педагогічної ради, визначений педагогічною радою Коледжу. Засідання педагогічної ради Коледжу є правомочними за умови участі 2/3 членів від її загального складу. Рішення педагогічної ради Коледжу приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів педагогічної ради. У разі рівного розподілу голосів членів педагогічної ради вирішальним є голос головуючого. Рішення педагогічної ради Коледжу оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем. 

         5.1.4. Рішення педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства та цього Статуту, вводяться в дію наказами директора Коледжу і є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу Коледжу.

         5.2. Наглядова рада Коледжу:

         5.2.1. Наглядову раду Коледжу створює та затверджує її персональний склад (від 3 до 5 осіб) строком на п’ять років Уповноважений орган управління.

         Вимоги до осіб, які можуть бути членами наглядової ради закладу освіти визначені Законом України „Про фахову передвищу освіту”.

         До складу наглядової ради Коледжу не можуть входити працівники Коледжу та здобувачі фахової передвищої освіти Коледжу.

         5.2.2. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку та здійснення контролю за їхнім використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами й органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності та конкурентоспроможності Коледжу.

         5.2.3. Наглядова рада Коледжу має право:

         – сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

         – брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого голосу;

         – брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;

         – контролювати дотримання Статуту Коледжу;

         – проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу;

         – розглядати щорічні звіти директора Коледжу про реалізацію стратегії розвитку Коледжу;

         – ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноваження наглядової ради Коледжу);

         – відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;

         – вносити Уповноваженому органу управління подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством України, Статутом Коледжу або контрактом;

         – здійснювати інші права, визначені законодавством України і цим Статутом;

         5.2.4. Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами прозорості та підзвітності. Організаційною формою роботи наглядової ради Коледжу є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання наглядової ради проводить її голова, а в разі відсутності голови інший її член, визначений наглядовою радою Коледжу. Засідання наглядової ради Коледжу є правомочними за умови участі 2/3 членів від її загального складу. Рішення наглядової ради Коледжу приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради вирішальним є голос головуючого.Рішення наглядової ради Коледжу оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні.Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному вебсайті Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання.

         5.2.5. Уповноважений орган управління має право достроково припинити повноваження наглядової ради Коледжу або окремих її членів.

         5.2.6. Рішення наглядової ради Коледжу у письмовій формі в п’ятиденний строк доводяться до відома директора Коледжу та є обов’язковими до розгляду і відповідного реагування.

         5.2.7. Порядок визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної форми власності затверджується Кабінетом Міністрів України.

         5.3. Робочі та дорадчі органи Коледжу.

         5.3.1. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу директор утворює робочі органи – адміністративну раду, приймальну комісію, стипендіальну комісію тощо.

         5.3.2. Адміністративна рада створюється для оперативного вирішення поточних питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Коледжу, що потребують колегіального обговорення.Склад адміністративної ради визначається наказом директора. До складу ради за посадами входять заступники директора, завідувачі відділень, помічник директора, головний бухгалтер, голова профспілкового комітету  та інші посадові особи Коледжу.

         На засідання адміністративної ради можуть бути запрошені інші працівники Коледжу, представники органів студентського самоврядування.

         Рішення адміністративної ради Коледжу оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

         5.3.3. Для організації та проведення прийому студентів до Коледжу створюється приймальна комісія, головним завданням якої є формування контингенту здобувачів освіти із числа найбільш підготовлених і здібних осіб. Склад та функції приймальної комісії визначаються Положенням про приймальну комісію, затвердженим директором Коледжу.

         5.3.4. Стипендіальна комісія – є колегіальним органом Коледжу, що утворюється наказом директора Коледжу для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії, надання матеріальної допомоги студентам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участі у творчій, мистецькій, громадській, науковій діяльності.

         Склад і функції стипендіальної комісії визначаються Положенням про стипендіальну комісію Коледжу.

         5.4. Органи громадського самоврядування.

         5.4.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу (далі – Збори), включаючи виборних представників з числа студентів Коледжу.

         5.4.2 До складу Зборів трудового колективу Коледжу входять усі категорії учасників освітнього процесу: 75 відсотків складу делегатів (членів) становлять педагогічні працівники, які працюють на постійній основі; 10 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються вищим органом студентського самоврядування; 15 відсотків – інші працівники закладу.

         5.4.3. За посадами делегатами Зборів є: директор, заступники директора,  завідувачі відділень, помічник директора, голова профспілкового комітету, керівники структурних підрозділів Коледжу.

         Порядок підготовки, скликання та проведення Зборів, кількість делегатів та порядок їх обрання визначається Положенням про загальні збори (конференцію) трудового колективу, яке затверджується педагогічною радою Коледжу.

         5.4.4. Збори:

         – погоджують за поданням педагогічної ради проєкт Статуту Коледжу та пропозиції щодо внесення змін до нього;

         – заслуховують щорічний звіт директора Коледжу й оцінюють його діяльність;

         – обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства України про працю;

         – розглядають за обґрунтованим поданням педагогічної ради питання про дострокове припинення повноважень директора Коледжу та направляють відповідне подання Уповноваженому органу управління;

         – затверджують правила внутрішнього розпорядку Коледжу, колективний договір і додатки до нього;

         – приймають рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до законодавства України та цього Статуту.

         5.5. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною складовою громадського самоврядування Коледжу. Студентське самоврядування – це право та можливість студентів Коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем.

         Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів, зокрема й неповнолітніх. Усі студенти Коледжу мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обирати та бути обраними до його органів.

         Студентське самоврядування здійснюється студентами Коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному Законом України „Про фахову передвищу освіту”;

         Вимоги до змісту Положення про студентське самоврядування, порядок обрання студентів до органів студентського самоврядування, принципи діяльності, основні права й обов’язки цих органів визначені в Законі України „Про фахову передвищу освіту”. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України в сфері освіти, цим Статутом і Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

         5.5.1. Вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів Коледжу, яка:

         – затверджує Положення про студентське самоврядування Коледжу;

         – обирає керівника, членів виконавчого органу студентського самоврядування, надає оцінку їхній діяльності;

         – затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

         – затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни, заслуховує звіт про його виконання;

         – визначає порядок обрання контрольно-ревізійної комісії з числа студентів Коледжу для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету студентського самоврядування;

         – визначає порядок формування студентських виборчих комісій з числа студентів Коледжу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;

         – обирає представників студентів Коледжу до вищого колегіального органу громадського самоврядування (Зборів) та колегіального органу управління (педагогічної ради) Коледжу;

         – заслуховує звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, надає оцінку їхній діяльності;

         – здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України у сфері освіти, Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

         5.5.2. У Коледжі та його структурних підрозділах може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

         Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

         Права органів учнівського самоврядування передбачені у Законі України „Про повну загальну середню освіту”.

         У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку, Положенням про учнівське самоврядування й іншими локальними актами Коледжу.

         5.5.3. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського (учнівського) самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів і майна Коледжу).

         5.5.4. Рішення органів студентського (учнівського) самоврядування, прийняті в межах їхньої компетенції та доведені до адміністрації Коледжу, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію директором, іншими органами управління Коледжу.

         5.6. Батьківське самоврядування Коледжу:

         У Коледжі та його структурних підрозділах може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками студентів (учнів) як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування,
з метою захисту прав та інтересів студентів (учнів), організації їхнього дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень визначених законами України „Про повну загальну середню освіту”, „Про фахову передвищу освіту”, іншими актами законодавства України, цим Статутом та іншими локальними актами Коледжу.

         Положення цього Статуту стосовно батьків поширюються також на інших законних представників студентів (учнів).

         5.7. Інституційний аудит та громадський нагляд здійснюються на підставах та у порядку, визначеними законодавством України.

 

6. КЕРІВНИК КОЛЕДЖУ

         6.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює директор Коледжу.

         Права, обов’язки та відповідальність директора Коледжу визначаються законодавством України, цим Статутом і контрактом.

         Директор є представником Коледжу у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє від імені Коледжу без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України і цим Статутом.

         6.2. Директор Коледжу:

         – вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його структуру та штатний розпис відповідно до законодавства України, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;

         – відкриває та закриває рахунки Коледжу у відповідному органі Державної казначейської служби України, а також в установах банків у встановленому порядку, має право підпису фінансових і розрахункових документів;

         – у межах своїх повноважень видає накази, розпорядження, надає доручення і контролює їхнє виконання;

         – призначає (приймає), переводить та звільняє працівників Коледжу, застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує до дисциплінарної відповідальності, а також вирішує інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства України;

         – визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції працівників Коледжу;

         – здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників Коледжу;

         – відповідно до законодавства та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги працівникам Коледжу;

         – формує контингент здобувачів освіти;

         – здійснює зарахування, переведення здобувачів освіти Коледжу, а також їхнє заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

         – у встановленому законодавством порядку відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) у Коледжі та інших закладах освіти;

         – укладає договори (угоди, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

         – укладає договори про міжнародне співробітництво, встановлює прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами та юридичними особами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України та міжнародних договорів;

         – розробляє та ухвалює за погодженням з педагогічною радою Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення або ліквідацію структурних підрозділів;

         – приймає рішення з інших питань діяльності Коледжу.

         – планує та організовує діяльність Коледжу;

         – забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку Коледжу;

         – подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування (Зборам) проєкт Статуту;

         – спільно з виборними представниками профспілкового комітету Коледжу подає для затвердження Зборам правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

         – забезпечує дотримання законодавства України, Статуту Коледжу, виконання рішень Зборів, педагогічної ради Коледжу;

         – забезпечує організацію освітнього процесу та здійснює контроль за виконанням освітньо-професійних програм;

         – контролює розроблення проєкту кошторису, подає його Уповноваженому органу управління на затвердження, забезпечує його виконання;

         – надає Уповноваженому органу управління пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

         – створює умови та сприяє формуванню культури здорового способу життя у здобувачів освіти і працівників Коледжу;

         – вживає заходів щодо створення в Коледжі безпечного освітнього середовища, забезпечення дотримання вимог з охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

         – забезпечує здійснення контролю за досягненнями здобувачами освіти результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої та фахової передвищої освіти; 

         – організовує документообіг, бухгалтерський облік і звітність відповідно до законодавства;

         – організовує харчування та сприяє медичному обслуговуванню здобувачів освіти Коледжу відповідно до законодавства;

         – організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

         – створює умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;

         – сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування;

         – подає до Уповноваженого органу управління на затвердження Статут Коледжу, зміни та доповнення до нього;

         – забезпечує відкритість і прозорість діяльності Коледжу, зокрема й шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до законодавства України;

         – сприяє активній культурно-мистецькій діяльності Коледжу, функціонуванню та розвитку творчих колективів, створенню умов для творчого розвитку учасників освітнього процесу, публічного представлення результатів творчої роботи учасників освітнього процесу тощо.

         6.3. Директор Коледжу щороку звітує перед Уповноваженим органом управління та Зборами трудового колективу Коледжу.

         Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку Коледжу на офіційному вебсайті Коледжу.

         Директор відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних підрозділів.

         Безпосереднє керівництво навчальною, виховною, адміністративною, господарською діяльністю Коледжу здійснюють заступники, керівники структурних підрозділів, фахівці, які відповідають за ці напрями діяльності Коледжу і які несуть персональну відповідальність за результати роботи з цих питань.

         На період відсутності директора Коледжу виконання його обов’язків покладається на одного з його заступників згідно з розподілом функціональних обов’язків. Директор інформує Уповноважений орган управління про свою відсутність та вказує особу на яку покладаються обов’язки директора на цей час.

         6.4. Конкурсний відбір на посаду директора Коледжу.

         6.4.1. Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади рішенням Уповноваженого органу управління з підстав, визначених законодавством України про працю, Законом України „Про фахову передвищу освіту” та контрактом.

         6.4.2. Директор Коледжу призначається на посаду строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору у порядку, визначеному статтею 42 Закону України „Про фахову передвищу освіту” та Положенням про конкурсний відбір на посаду директора фахового мистецького коледжу, розробленого Міністерством культури та інформаційної політики України на основі типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

         Кандидат на посаду директора Коледжу повинен бути громадянином України, мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою та мати стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менше ніж п’ять років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах або стажу професійної діяльності за мистецьким фахом.

         Одна й та сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки.

         Не може бути допущена до участі в конкурсі та призначена на посаду директора Коледжу особа, яка:

         – за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

         – має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

         – відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

         – за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

         – піддавалася адміністративному стягненню за пов’язане з корупцією правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

         – не пройшла спеціальної перевірки або не надала згоди на її проведення.

         Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової ради Коледжу.

         6.4.3. Брати участь у рейтинговому голосуванні під час обрання директора Коледжу мають право:

         – педагогічні працівники, які працюють у цьому Коледжі за основним місцем роботи, кількість яких становить 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні;

         – виборні представники з числа інших категорій працівників Коледжу, які працюють за основним місцем роботи, кількість яких становить 10 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні;

         – виборні представники з числа студентів, кількість яких становить 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні.

         Виборні представники з числа інших працівників і студентів Коледжу обираються відповідними категоріями працівників або студентів шляхом прямих таємних виборів.

         6.4.4. Директор Коледжу може бути звільнений з посади Уповноваженим органом управління за поданням наглядової ради Коледжу або Зборів з підстав, визначених законодавством України, за порушення Статуту Коледжу та/або умов контракту.

         Подання про відкликання директора Коледжу може бути внесене на Збори більшістю складу педагогічної ради Коледжу не раніше ніж через рік після призначення цього директора Коледжу.

         Подання Уповноваженому органу управління про відкликання директора Коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради Коледжу або більшість членів Зборів за умови присутності на засіданні не менше двох третин їхнього складу.

         6.4.5. У визначених законодавством випадках Уповноважений орган управління за поданням наглядової ради Коледжу може призначити за контрактом виконувача обов’язків директора Коледжу з метою здійснення заходів антикризового менеджменту.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

         7.1. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України,
з дотриманням принципів цільового й ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

         7.2. Фінансово-господарська діяльність Коледжу здійснюється на основі його кошторису. До кошторису (фінансового плану) Коледжу включаються витрати, пов’язані з: матеріально-технічним забезпеченням освітнього процесу, зокрема обладнання для навчальних кабінетів, лабораторій, аудиторій та інших приміщень; виконанням вимог законодавства у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту; придбанням ліцензійного програмного забезпечення та підтриманням його в актуальному стані; проходженням навчальної практики здобувачами освіти; набором, навчанням і випуском здобувачів освіти; підвищенням кваліфікації педагогічних та інших працівників. Також до кошторису Коледжу включаються інші витрати, визначені законодавством України, Статутом Коледжу або рішенням Уповноваженого органу управління.

         7.3. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів:

         – загального фонду (на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців);

         – спеціального фонду.

         Спеціальний фонд формується за рахунок:

         – коштів отриманих як плата за послуги, що надаються Коледжем згідно з його основною діяльністю у встановленому законодавством України порядку;

         – надходжень від додаткової (господарської) діяльності;

         – плати за оренду приміщень і майна;

         – надходжень від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна);

         – коштів отриманих від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, бюджетних установ для здійснення цільових заходів;

         – надходжень від надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними та фізичними особами;

         – коштів, одержаних як благодійні внески або пожертвування, грантів і дарунків від фізичних та юридичних осіб;

         – доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків;

         – інші доходи, отримані в установленому законодавством України порядку.

         Кошти Коледжу, отримані від здійснення власної статутної діяльності, не вважаються прибутком і не підлягають оподаткуванню. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу безоплатно у формі безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, оздоровчої, мистецької, культурної діяльності тощо не вважаються прибутком і не оподатковуються.

         Забороняється розподіл отриманих доходів (коштів) Коледжу або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці та матеріального стимулювання відповідно до умов колективного договору, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. 

         7.4. Платні послуги:

         7.4.1. Коледж відповідно до законодавства України та Статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.

         7.4.2. Платні освітні й інші послуги надаються Коледжем відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

         7.4.3. Платні освітні послуги можуть надаватись тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами Коледжу, які діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства України та Статуту Коледжу.

         7.4.4. Кошти, отримані Коледжем як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не можуть бути вилучені в дохід державного бюджету.

         7.5. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття фахової передвищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щомісяця, щосеместрово, щороку) встановлюються у договорі про надання освітніх послуг, що укладається між Коледжем і фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе чи для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

         Розмір плати за весь термін навчання для здобуття фахової передвищої освіти встановлюється Коледжем у національній валюті.

         Коледж має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш ніж на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

         Розмір плати за весь термін навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Коледжу, інформаційних стендах і в будь-який інший спосіб.

         7.6. Оплата праці у Коледжі здійснюється згідно з законодавством України про оплату праці, Кодексом законів про працю України, Законом України „Про освіту” за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, за контрактами, трудовими та цивільно-правовими угодами.

         Форми та системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення доплат, надбавок, стипендій або їхнє скасування визначаються законодавством України, колективним договором, положенням про преміювання й іншими локальними актами Коледжу.

 

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

         8.1. Коледж, відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Про Державний бюджет України на відповідний рік, постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2015 № 215 „Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України” та інших нормативно-правових актів Державної казначейської служби України і Міністерства фінансів України щодо обліку коштів та розрахунків бюджетних установ, складає затверджені законодавством форми місячної, квартальної та річної звітності, подає їх до Уповноваженого органу управління, органів Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України й інших органів за відповідними напрямами діяльності Коледжу.

         8.2. Коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік власної діяльності, веде статистичну звітність згідно з установленими законодавством нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

         8.3. Доходи (прибутки) Коледжу використовуються для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених Статутом.

         8.4. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

         8.5. Директор і головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності відповідно до законодавства України.

         Директор Коледжу: створює необхідні умови для належного ведення бухгалтерського обліку в Коледжі; забезпечує виконання відповідними структурними підрозділами та окремими працівниками, які за своїми посадовими обов’язками взаємодіють з бухгалтерією Коледжу, правомірних вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання для обліку первинних документів; несе відповідальність за організацію роботи
з бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування у первинних документах фактів здійснення усіх господарських операцій, збереження, оброблення документації, регістрів й звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років; визначає об’єкти і періодичність проведення інвентаризації в Коледжі, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим відповідно до норм чинного законодавства України.

Головний бухгалтер: організовує  роботу з ведення бухгалтерського обліку; забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності у встановлені строки; забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку Коледжу всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат, псуванням активів Коледжу забезпечує виконання завдань, покладених керівництвом Коледжу; здійснює інші дії відповідно до законодавства України.

        

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

         9.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться Коледжем та затверджуються Уповноваженим органом управління в тому ж порядку, що і сам Статут, реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

         10.1. Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення тощо) за рішенням Уповноваженого органу управління.

         10.2. Припинення Коледжу здійснюється комісією з ліквідації (реорганізації), яка утворюється Уповноваженим органом управління.
З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами Коледжу.

         Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт, розподільчий баланс) та подає його на затвердження Уповноваженому органу управління.

         10.3. Порядок і строки припинення Коледжу, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами визначаються Уповноваженим органом управління відповідно до законодавства України.

         10.4. У разі припинення Коледжу (у результаті його ліквідації, реорганізації) його активи підлягають передачі одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету, якщо інше не передбачено законодавством України.

         10.5. При ліквідації чи реорганізації Коледжу особам, які навчаються у ньому, та вивільнюваним працівникам гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

         Обов’язок щодо вирішення питань, пов’язаних з продовженням безперервного здобуття освіти особами, які навчаються у Коледжі покладається на Уповноважений орган управління.

         10.6. Зміна форми власності, засновника та/або Уповноваженого органу управління здійснюється відповідно до законодавства України.

         10.7. Коледж вважається ліквідованим (реорганізованим) з моменту внесення відповідно запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.