Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Положення про Апеляційну комісію

Положення про Апеляційну комісію у PDF форматі

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про Апеляційну комісію Київського державного фахового хореографічного коледжу розроблено у відповідності до вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 15.10.2015  №  1085, Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і  науки України 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400), Положення про Приймальну комісію Київського державного фахового хореографічного коледжу та Правил прийому на навчання до Київського державного фахового хореографічного коледжу спеціальність 024  Хореографія у 2022 році.

1.2. Апеляційна комісія Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі ‒ Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників на результати вступних випробувань.

1.3. Апеляційна комісія є структурним підрозділом Приймальної комісії коледжу.

1.4. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

2. Склад Апеляційної комісії 

2.1. Кількісний та персональний склад Апеляційної комісії визначається з урахуванням переліку вступних випробувань, які проводяться у коледжі відповідно до затверджених Правил прийому, і затверджується наказом керівника коледжу не пізніше 1 березня.

2.2. Головою Апеляційної комісії є заступник керівника Коледжу з  навчально-виховної роботи.

2.3. Голова Апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Апеляційну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.4. Склад Апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників Коледжу. До роботи Апеляційної комісії також можуть залучатися працівники інших закладів освіти, наукових установ, фахівців у галузі хореографічного мистецтва тощо.

2.5. Склад Апеляційної комісії, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

2.6. До складу Апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до коледжу у поточному році.

3. Порядок подання апеляцій

3.1. За результатами вступного випробування вступник має право подати письмову апеляційну заяву (далі - апеляція) про помилковість, на його думку, кількості балів, виставлених за творчий конкурс.

3.2. Апеляцією є аргументована письмова заява вступника про порушення процедури вступних випробувань, що призвело до зниження кількості балів, або ж про помилковість, на його думку, виставленої оцінки.

3.3. Апеляцію на результати вступного випробування вступник подає особисто у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної комісії, яка реєструється в журналі відповідальним секретарем.

3.4. Вступник, який подає апеляцію, повинен надати копію документу, який посвідчує його особу.

3.5. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не приймаються й не розглядаються.

3.6. Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів творчого конкурсу.

3.7. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не  приймаються.

3.8. Апеляція щодо результатів розгляду мотиваційних листів не допускається.

4. Порядок розгляду апеляцій

4.1. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання.

4.2. Дозволяється присутність одного з батьків вступника або його законного представника (при наявності документа, що підтверджує особу, повноваження) під час розгляду апеляції.

4.3. Підготовку засідання Апеляційної комісії забезпечує її голова. Голова Апеляційної комісії повідомляє членів Апеляційної комісії, відповідального секретаря, голову предметної екзаменаційної комісії про час і форму проведення засідання.

Відповідальний секретар доводить до відома вступників, які подали апеляцію, про час і форму розгляду апеляцій.

4.4. Апеляції вступників, що не з'явилися або не повідомили про причину відсутності у встановлений час на засідання Апеляційної комісії, знімаються з розгляду.

4.5. На засіданні Апеляційної комісії має бути присутнім голова предметної екзаменаційної комісії, викладачі, що оцінювали творчий конкурс, за яким подано апеляцію.

4.6. Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об'єктивності виставленого бала. За результатами апеляції екзаменаційна оцінка (кількість балів) вступника може бути лише підвищена або залишена без змін.

У ході розгляду апеляції перевіряється тільки правильність виставлення кількості балів за творчий конкурс.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

4.7. Рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Апеляційної комісії, присутніх на засіданні. Всі члени Апеляційної комісії мають рівні права у прийнятті рішення.

Рішення Апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та члени Апеляційної комісії, присутні на засіданні.

4.8. Рішення Апеляційної комісії щодо зміни результатів вступних випробувань затверджується Приймальною комісією коледжу є остаточним і набирає чинності після його затвердження Приймальною комісією.

4.9. Рішення Апеляційної комісії фіксується в заяві вступника і журналі реєстрації заяв, поданих для розгляду апеляцій.

4.10. У разі задоволення апеляційної заяви кількість балів змінюється в екзаменаційному листку, фіксується в апеляційній відомості та засвідчується підписами голови та членів  Апеляційної комісії.

4.11 Факт ознайомлення з рішенням Апеляційної комісії вступник підтверджує своїм підписом у повідомлені про рішення розгляду апеляції.

4.12 Заява вступника з рішенням Апеляційної комісії зберігається в його особовій справі.

4.13 Рішення Апеляційної комісії (після його затвердження Приймальною комісією) оголошується на веб-сайті коледжу.