Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про Приймальну комісію у PDF форматі

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1. Приймальна комісія Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Приймальна комісія) – робочий орган закладу фахової передвищої освіти, передбачений частиною першою статті 39 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі – Закон), головним завданням якого є формування контингенту здобувачів освіти із числа найбільш підготовлених і здібних осіб. Строк повноваження Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти (далі – Умови), Статуту Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Статут), Правил прийому на навчання до Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Правила прийому) та Положення про приймальну комісію Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Положення).

Це Положення розроблене на підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти України і науки України від 15 жовтня
2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2015 року за № 1353/27798 (із змінами, внесеними згідно
з наказом Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2016 року
№ 622).

Положення затверджується керівником Коледжу, відповідно до частини третьої статті 39 Закону, Умов, Статуту та Правил прийому. Положення оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти.

2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом керівника Коледжу, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

-    заступник голови Приймальної комісії;

-    відповідальний секретар Приймальної комісії;

-    уповноважена особа Приймальної комісії з питань внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО);

-    художній керівник Коледжу;

-       члени Приймальної комісії (педагогічні працівники Коледжу тощо);

-       представники органу студентського самоврядування.

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора з навчально виховної роботи Коледжу.

Відповідальним секретарем Приймальної комісії призначається педагогічний працівник Коледжу.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається керівником Коледжу до початку календарного року.

3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника Коледжу утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

– предметна екзаменаційна комісія для проведення творчого конкурсу;

– апеляційна комісія.

Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших закладів освіти, наукових установ, фахівців у галузі хореографічного мистецтва тощо.

Предметні екзаменаційні комісії утворюються для проведення вступних випробувань при вступі на навчання для здобуття повної загальної середньої освіти (на рівнях базової середньої освіти) і фахової передвищої освіти.

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії є заступник керівника Коледжу з навчально-виховної роботи.

Склад апеляційної комісії формується з числа педагогічних працівників Коледжу, до роботи апеляційної комісії також можуть залучатися працівники інших закладів освіти, наукових установ, фахівців у галузі хореографічного мистецтва тощо.

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, що затверджується наказом керівника Коледжу.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, апеляційної комісій затверджується керівником Коледжу не пізніше
01 березня.

Список осіб з числа педагогічних працівників й фахівців Коледжу, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом керівника Коледжу.

4. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до складу Приймальної комісії за посадою, щороку оновлюється на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем, як правило, не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних та апеляційної комісій не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Коледжу у поточному році.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

1. Відповідно до Умов, Статуту, наявної ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифіката про акредитацію Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Педагогічна рада Коледжу відповідно до частини шостої статті 43 Закону.

2. Приймальна комісія:

– забезпечує інформування вступників, їх батьків (законних представників), громадськість про умови вступу на навчання до Коледжу;

– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

– подає до ЄДЕБО отримані від вступників дані про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в ЄДЕБО;

– координує діяльність усіх структурних підрозділів Коледжу щодо підготовки проведення конкурсного відбору;

– організовує та проводить консультації з питань вступу на навчання;

– організовує та контролює діяльність усіх служб Коледжу щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

– забезпечує оприлюднення на вебсайті Коледжу цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством України;

– приймає рішення про зарахування вступників за відповідними джерелами фінансування.

3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

У період карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України, воєнного стану та інших форс-мажорних обставин Приймальна комісія може голосувати, працювати й приймати рішення із застосуванням онлайн-технологій.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами та Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в журналі реєстрації заяв вступників (журнал має бути прошнурований, з пронумерованими сторінками та скріплений печаткою Коледжу).

В журналі реєстрації заяв вступників зазначаються такі дані вступника:

-    порядковий номер (та/або номер особової справи);

-    дата прийому документів;

-    прізвище, ім’я по батькові;

-    місце проживання (реєстрації);

-    стать, дата народження;

-    найменування закладу освіти, що видав документ про здобутий  освітній рівень;

-    номер, серія, дата видачі документа про здобутий ступінь;

-    інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування;

-    причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання;

-    підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності документів, передбачених Умовами та Правилами прийому для реєстрації вступника.

Заяви та документи вступників реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО.

Під час реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії, нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами голови Приймальної комісії і відповідального секретаря та скріплюються печаткою Коледжу або штампом Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем і скріплюється печаткою Коледжу або штампом Приймальної комісії.

2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, про що повідомляє вступника.

4. Дати проведення творчого конкурсу затверджуються головою Приймальної комісії і оприлюднюються шляхом розміщення на вебсайті Коледжу.        

5. Копії документів, фотокартки, фото- та відеоматеріали творчого конкурсу незарахованих вступників зберігаються протягом одного року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

 

1. Щороку робочі групи викладачів Коледжу розробляють необхідні екзаменаційні матеріали: вимоги до вступних іспитів, програми вступних іспитів, критерії оцінювання вступника тощо й подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних іспитів у Коледжі і порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому.

2. На вступних іспитах повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не допускаються.

Вступникам Коледжу необхідно дотримуватись на період карантину протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постановою Міністерства охорони здоров’я України від 26 серпня 2021 року № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та наказом в.о. директора Коледжу від 31 серпня 2021 року № 80-од.

3. Бали, на вступному творчому випробуванні виставляються цифрою та прописом в аркуші результатів вступних іспитів і заносяться до екзаменаційної відомості.

Офіційне оголошення результатів творчого конкурсу на місця державного замовлення здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті Коледжу та вносяться до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

6. Особа, відповідальна за організацію роботи предметної екзаменаційної комісії для проведення творчого конкурсу здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Випадки зміни виставлених у відомостях членами комісії оцінок (за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом відповідальної особи предметної екзаменаційної комісії для проведення творчого конкурсу, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

7. Перескладання творчого конкурсу не допускається.

8. Вступники, які невчасно надіслали фото- та відеоматеріали до творчого конкурсу, а також не відповідають вимогам щодо стану здоров’я (зокрема можливості переносити підвищене фізичне навантаження під час занять хореографією), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 грудня 1999 року № 283 «Про затвердження переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі» до участі в конкурсі не допускаються.

9. Конкурсний бал дорівнює оцінці за результати творчого конкурсу.  

         10. У випадку однакової кількості балів у вступників, пріоритет для зарахування надається особі за результатами розгляду мотиваційних листів (додаток 1).

11. Апеляція вступника щодо результатів творчого конкурсу (кількості балів) (далі – апеляція), повинна подаватись особисто вступником (батьками або законними представниками – для неповнолітніх вступників) не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів творчого конкурсу. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції буде оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

 

1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією у строки, визначені Правилами прийому, відповідно до результатів творчого конкурсу (набраних балів кожним вступником) та розгляду мотиваційних листів (за потреби).

Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені у Правилах прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням, крім випадків, визначених у Правилах прийому.

Аркуші результатів творчого конкурсу зберігаються в їх особових справах протягом усього строку навчання.

2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування.

3. На підставі рішення Приймальної комісії керівник Коледжу видає наказ про зарахування вступників.

4. Після підписання керівником Коледжу наказу про зарахування вступників на навчання уповноважена особа Приймальної комісії проставляє в ЄДЕБО протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника, а накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті Коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені Правилами прийому.

5. Особам, які не зараховані на навчання, видається (за вимогою) довідка про результати їх участі у творчому конкурсі для участі в конкурсі щодо вступу до іншого закладу освіти.

6. За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору здобувачів освіти складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Педагогічної ради.

 

 

Додаток 1

 

ОЦІНЮВАННЯ МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ

 

Загальні положення

 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ – це один з видів ділової документації (інші назви – Мотиваційне есе, Motivation Letter, Personal Statement, Statement of Purpose).

Мотиваційний лист вступника – це есе, в якому він розповідає про те, чому він хоче здобувати освіту в Київському державному фаховому хореографічному коледжі (далі – КДФХК), чим йому цікава обрана спеціальність і ким він себе бачить у майбутньому та чому вважає себе найкращим кандидатом для вступу на обрану спеціальність.

Його мета – розповісти про себе, свої сильні сторони, дати краще уявлення про свої творчі здібності. Грамотне написання мотиваційного листа може стати суттєвою перевагою при складанні рейтингу.

Для вступу в КДФХК потрібно виконати завдання творчого конкурсу, який проходитиме в дистанційній формі. У випадку однакової кількості балів за творчий конкурс у декількох вступників комісія розглядає мотиваційні листи.

Мотиваційний лист вступника повинен містити такі складові частини:

  1. Вступ.
  2. Основна частина.
  3. Висновки.

Рекомендований обсяг мотиваційного листа 1-2 сторінки.

 

Критерії ранжування мотиваційних листів

 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ:

-       визначеність мотиваційної сфери вступника щодо майбутньої професії, наявність роздумів щодо правильності професійного самовизначення, здатності до самореалізації у професії, бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця;

-       чітке усвідомлення відповідності особистих якостей вимогам професії;

-       текст мотиваційного листа має логічний і послідовний виклад, не містить граматичних помилок.

 

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ:

‒        лише частково визначена мотиваційна сфера вступника або відсутнє (недостатньо обґрунтоване) бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця;

‒        вступник усвідомлює, які компетенції йому потрібні для реалізації подальшої професійної діяльності;

‒        текст мотиваційного листа не має чіткої структури та послідовності, містить незначні граматичні помилки.

 

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ:

‒        не визначена мотиваційна сфера вступника або не обґрунтоване бачення себе у перспективі як успішного, конкурентоспроможного фахівця;

‒        текст мотиваційного листа не має чіткої структури та послідовності, містить значні граматичні помилки.