Натисніть Enter для пошуку

Preloader
Офіційний сайт
Міністерство культури та інформаційної політики України

Правила прийому для вступників на І курс в 2022 році

Правила прийому у PDF форматі за посиланням.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Київський державний фаховий хореографічний коледж
(далі – Коледж) оголошує прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 24 «Хореографія» у 2022 році.

2. Підставою для оголошення прийому на навчання до Коледжу
є ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на здійснення освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 вересня 2011 року № 2660-л, наказ Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 року № 92-л), та затверджені педагогічною радою Коледжу правила прийому на навчання до Київського державного фахового хореографічного коледжу (далі – Правила прийому), розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 29 жовтня 2021 року № 1159, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № 1668/37290 (далі – Умови).

Правила прийому діють протягом календарного року.

3. Прийом на навчання до Коледжу для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацію прийому вступників до Коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника Коледжу. Головою приймальної комісії є директор Коледжу. Приймальна комісія діє згідно
з Положенням про приймальну комісію Київського державного фахового хореографічного коледжу, затвердженим наказом в.о. директора Коледжу від 29 грудня 2021 року № 112-од. Положення про приймальну комісію Коледжу розроблено з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на офіційному вебсайті Коледжу.

Керівник Коледжу при проведенні вступної кампанії забезпечує дотримання відповідних нормативно-правових актів України у сфері освіти, Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником Коледжу та виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до Коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Коледжу не пізніше наступного дня після їх прийняття.

Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня, години) додається (додаток 3 до Правил прийому).

5. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі вступного іспиту з конкурсного предмета (предметів), конкурсу творчих та фізичних здібностей вступників (далі – творчого конкурсу);

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на конкурсну пропозицію;

квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, що може бути використана для прийому вступників, які мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць в закладах освіти, розташованих у містах, в яких працюють освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» на базі закладів вищої та фахової передвищої освіти, що може бути використана для прийому вступників, які мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року
№ 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271);

квота-4 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, що може бути використана для прийому вступників, які мають право на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової перевищої) освіти для здобуття освіти за медичними (фармацевтичними), митецькими та педагогічними спеціальностями, відповідно до абзацу другого частини третьої статті 43 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Порядку реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої (фахової передвищої) медичної, мистецької та педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 (далі – Порядок 417);

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти щодо кількості місць для прийому вступників на спеціальність, форму здобуття освіти, курс, з переліком конкурсних предметів, творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції.

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Умов та цих Правил (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до закладу фахової передвищої освіти;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням);

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного бюджету (загальний обсяг державного замовлення);

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на навчання до закладу освіти за квотою-1, квотою-2, квотою-4, що реалізується відповідно до Умов та Правил прийому;

право на першочергове зарахування для здобуття фахової передвищої освіти за мистецькими спеціальностями – право вступника, передбачене законодавством України, щодо зарахування на навчання до закладу освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 024 «Хореографія» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до Порядку 417, Умов та Правил прийому;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов та Правил прийому;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка передбачає перевірку й оцінювання творчих та фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими здійснюється на основі базової середньої освіти з урахуванням рівня творчих та фізичних здібностей вступників (додаток 1 до Правил прийому). Результат творчого конкурсу оцінюється за шкалою, визначеною Умовами та Правилами прийому;

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Умовами та Правилами прийому Коледжу.

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

 

 

ІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО КОЛЕДЖУ

 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти до Коледжу приймаються особи, які здобули базову середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

3. Прийом на навчання до Коледжу проводиться за спеціальністю відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти для здійснення підготовки за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені Умовами та Правилами прийому строки.

4. Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окуповані території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після
01 січня 2022 року, визначаються наказом № 271.

 

 

 

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у декількох закладах професійної (професійно-технічної) фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

 

ІV. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ

ТА ОБСЯГИ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 024 «Хореографія».

Ліцензований обсяг - 30 здобувачів фахової передвищої освіти.

Форма навчання - денна.

Термін навчання - 03 роки 10 місяців.

Особи, які здобувають освіту не за місцем проживання, забезпечуються місцями у гуртожитку Коледжу з дотриманням вимог законодавства України  та локальних актів закладу освіти.

Ліцензований обсяг встановлюється для спеціальності
024 «Хореографія» і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким Коледж може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснюється на спеціальність та форму здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. Міністерство культури та інформаційної політики України здійснює розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

До 28 лютого 2022 року заклад освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО
до 23 червня 2022 року включно.

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється Коледжем, відповідно до ліцензії на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 024 «Хореографія» (наказ Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 року № 92-л).

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основну конкурсну пропозицію визначається у межах різниці між ліцензованим обсягом та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Коледжем у межах ліцензованого обсягу.

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, квоти-4, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу (після отримання необхідної інформації від державного замовника) та оприлюднюються на офіційному вебсайті Коледжу.

Квота-1 встановлюється в межах десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основною конкурсною пропозицією і оголошуються одночасного з оголошенням загального обсягу державного замовлення.

Квота-2 встановлюється в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основною конкурсною пропозицією (з округленням до цілого числа).

 

 

 

V. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

 

1. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня 2022 року та завершується 31 серпня 2022 року;

прийом заяв та документів, визначених розділом VІ Умов та Правил прийому, починається 30 червня 2022 року та закінчується
13 липня 2022 року о 18:00 год;

2) вимоги до проходження медичного огляду в Коледжі визначаються Правилами організації медичного обслуговування Київського державного фахового хореографічного коледжу.

3) вступні іспити, творчі конкурси проводяться: з 14 до 23 липня
2022 року;

творчі конкурси проводяться відповідно до Переліку спеціальностей, прийом на навчання до Коледжу за якими здійснюється на основі базової середньої освіти з урахуванням рівня творчих та фізичних здібностей вступників (додаток 1 до Правил прийому);

творчий конкурс проводиться у два тури, кожен тур оцінюється окремо;

4) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за творчим конкурсом, квотою-1 та квотою-2),
із зазначенням рекомендованих до зарахування осіб формується на основі конкурсного бала за конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним замовленням та оприлюднюється не пізніше
12:00 год 26 липня 2022 року;

5) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного замовлення –
до 12:00 год 28 липня 2022 року;

6) зарахування вступників відбувається:

за державним замовленням – не пізніше 18:00 год 30 липня
2022 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня 2022 року, додаткове зарахування – не пізніше 31 серпня 2022 року;

7) переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти (у межах Умов та цих Правил прийому), проводиться не пізніше 08 серпня 2022 року. 

 

VІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ

 

1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової середньої освіти подають заяви:

в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі для реалізації права на вступ:

за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Коледжі та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до Умов та Правил прийому;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов та Правил прийому;

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній рівень;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії Коледжу.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Коледжу в порядку, визначеному законодавством України.

Приймальною комісією Коледжу можуть надаватись консультації вступникам щодо створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про базову середню освіту.

Заяву в паперовій формі вступник подає до приймальної комісії Коледжу. Відомості кожної заяви реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяви на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного бюджету (за державним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений (а) про неможливість переведення в межах вступної компанії на місця державного замовлення».

Під час подання заяви на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення.

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);

військово-облікового документа, крім випадків, передбачених законодавством України;

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ (свідоцтво), і додатка до нього (іноземного документа про освіту);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за квотою-1 або квотою-2.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній рівень.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа, крім випадків, передбачених законодавством України;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього (копію іноземного документа про освіту);

чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

медичну довідку за формою №086/о, № 063/о оригінал та копію, завірену печаткою, картки диспансеризації з попереднього місця навчання, висновок сімейного лікаря, у якому обов’язково вказується, що вступник може займатися хореографією на професійному рівні та йому не протипоказані значні фізичні навантаження;

папку на зав’язках;

два конверти.

Вступники, які проходять творчі конкурси, вступні іспити допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється
14 років після 01 квітня 2022 року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у терміни, визначені Умовами та Правилами прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 унеможливлюють їх реалізацію.

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 11 вересня 2022 року. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, унеможливлюють їх реалізацію.

10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військово-облікового документа не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником зави в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті Коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за квотою-1, квотою-2 фіксується в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви.

14. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіті і науки Українивід 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР,

ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

 

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на основі базової середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової середньої освіти вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та творчого конкурсу (другий предмет).

4. Конкурсний бал (КБ) для вступу на основі базової середньої освіти обчислюється за формулою:

КБ=П1+П2+А,

де

П1 – оцінка вступного іспиту з української мови;

П2 – сумарна оцінка двох турів творчого конкурсу з другого предмета;

А – середній бал документа про базову середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2 до Правил прийому);

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів оцінюються за шкалою 100-200 балів.

Призерам (особам нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022 року з базових предметів (українська мова), за умови їх проведення, останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до мистецьких закладів освіти. Якщо після цього конкурсний бал перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі проведення творчих конкурсів у два тури – 850).

Для осіб, зареєстрованих у селех, які здобули у рік вступу базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт. СК дорівнює 1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки
додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

СК для осіб, які є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

5. Оцінки з документа про базову середню освіту, які виставлені
за 5-бальною шкалою, враховуються так: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

6. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі:

для вступного іспиту з української мови (диктант) – 120 балів;

для творчого конкурсу (за кожний тур творчого конкурсу) – 120 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за кожний тур конкурсу, яких не може бути більше двох. Вступники, які отримали оцінку за творчий конкурс нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з них, не допускаються до участі у наступному турі творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

При однаковій кількості балів, пріоритет для зарахування має вступник, результат якого за перший тур творчого конкурсу є вищим.

7. Програми вступних випробувань затверджує голова приймальної комісії не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії.

Програми творчих конкурсів розробляються робочою групою викладачів спеціальних дисциплін і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми вступних іспитів та творчих конкурсів Коледжу оприлюднюються на вебсайті Коледжу. У програмах зазначені критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення вступних іспитів, творчих конкурсів Коледж обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог.

8. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляція на результати вступних випробувань, проведених Коледжем, розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом керівника Коледжу.

Апеляція подається особисто вступником (батьками або законними представниками – для неповнолітніх вступників) не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного робочого дня після її подання.

10. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО.

11. Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного замовлення, включаючи оцінки окремих турів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційному вебсайті Коледжу та вносяться до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

12. Роботи вступників (виконані ними на вступних іспитах, відеоматеріали творчих конкурсів), які не прийняті на навчання, зберігаються не менше року в Коледжі, потім знищуються, про що складається акт.

13. З метою об’єктивного оцінювання результатів вступників під час проведення за творчого конкурсу, а також за потреби розгляду цих матеріалів апеляційною комісією Коледжу, за згодою батьків здійснюється відеофіксація творчого конкурсу.

VІІІ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти є – участь у відборі за квотою-1, квотою-2.

Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету (за державним замовленням) є:

зарахування за квотою-1 або квотою-2 на місця державного замовлення;

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, у порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений (а) про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

3. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений (а) про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення») та в разі отримання кількості балів за вступний іспит та творчий конкурс не менше встановленого Коледжем мінімального рівня допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів через один із Освітніх центрів «Донбас-Україна» або «Крим-Україна» (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна», «Донбас-Україна».

4. Підлягають переведенню на вакантні місця державного замовлення в порядку передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стимулювання збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

5. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ групи та діти з інвалідністю віком
до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2) за умови, що їм не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або ІІ групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням відповідно до пунктів другого-третього цього розділу і не були зараховані на місця державного замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений (а) про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного замовлення»).

6. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вносяться до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

 

 

ІХ. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній рівень від більшого до меншого.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

ознака підстав для зарахування за квотою-1, квотою-2, квотою-4;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній рівень.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня
2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті Коледжу.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету (за державним замовленням) формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті відповідно до строків, визначених Умовами та Правилами прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщуються на вебсайті Коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного, мобільного або поштового зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

 

 

Х. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ВСТУПНИКІВ

НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Умов та Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документів про освітній рівень та додатки до нього, інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Коледжу. Подані оригінали документів зберігаються в Коледжі протягом усього періоду навчання.

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між Коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

2. Подання оригіналів документів для зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V Умов та Правил прийому. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між Коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між Коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V Умов та Правил прийому, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі ХІІІ Умов та Правил прийому.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Умов та Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

ХІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ

ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у розділі Х Умов та Правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до розділу Х Умов та Правил прийому.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладення договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітнім, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування студента до іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

ХІІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

1. Коледж самостійно надає рекомендації в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетної конкурсної пропозиції), на які були надані рекомендації до зарахування в Коледж за відповідною спеціальністю, в порядку визначеному пунктами 6-7 розділу ІХ Умов та Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 2 розділу ХІ Умов та Правил прийому.

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 4 розділу VІІІ Умов Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 6 розділу VІІІ Умов Правил прийому, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу VІІІ Умов Правил прийому) не більше ніж на 30 балів;

особи, які зазначені в пункті 5 розділу VІІІ Умов Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому-третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку, в межах кожної із зазначених категорій.

 

ХІІІ. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті Коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені Умовами та Правилами прийому.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу ХІV Умов Правил прийому.

3. Зараховані особи, можуть бути виключені з наказу про зарахування (до наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до Коледжу за власним бажанням, відраховані із Коледжу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника Коледжу.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене (і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір
з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію.

 

ХІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представники Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається Правилами прийому.

Акредитація представників засобів масової інформації здійснюється шляхом реєстрації вищезгаданих осіб на підставі офіційного звернення засобу масової інформації до приймальної комісії Коледжу з клопотанням про акредитацію ЗМІ під час вступної компанії з пред’явленням відповідних документів.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерство культури та інформаційної політики України, можуть направити на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів.

3. Заклад освіти створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за конкурсною пропозицією, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті Коледжу.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови вступу є підставою для скасування наказу в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальністю (освітньо-професійною програмою), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Коледжу здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО). 

                                                                       Додаток 1

                                                                                              до Правил прийому на навчання

                                                                                              до Київського державного фахового

                                                                                              хореографічного коледжу в 2022 році

                                                                                               

 

 

 

ПЕРЕЛІК

спеціальностей, прийом на навчання до Коледжу,

за якими здійснюється на основі базової середньої освіти з урахуванням рівня творчих та фізичних здібностей вступників   

 

 

Шифр

галузі

Галузь знань

Код

спеціальності

Найменування спеціальності

 

02

 

 

                     

Культура і мистецтво

 

024

 

Хореографія

 

                                                                       Додаток 2

                                                                                               до Правил прийому на навчання

                                                                                              до Київського державного фахового

                                                                                              хореографічного коледжу в 2021 році

                                                                                             

ПЕРЕЛІК

переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200

 

Бал документа за 12-бальною шкалою

Переведення у шкалу

100-200

Бал документа за 12-бальною шкалою

Переведення у шкалу

100-200

Бал документа за 12-бальною шкалою

Переведення у шкалу

100-200

1

2

1

2

1

2

1

100

4

120

8

160

1,1

100

4,1

121

8,1

161

1,2

100

4,2

122

8,2

162

1,3

100

4,3

123

8,3

163

1,4

100

4,4

124

8,4

164

1,5

100

4,5

125

8,5

165

1,6

100

4,6

126

8,6

166

1,7

100

4,7

127

8,7

167

1,8

100

4,8

128

8,8

168

1,9

100

4,9

129

8,9

169

2

100

5

130

9

170

2,1

101

5,1

131

9,1

171

2,2

102

5,2

132

9,2

172

2,3

103

5,3

133

9,3

173

2,4

104

5,4

134

9,4

174

2,5

105

5,5

135

9,5

175

2,6

106

5,6

136

9,6

176

2,7

107

5,7

137

9,7

177

2,8

108

5,8

138

9,8

178

2,9

109

5,9

139

9,9

179

3

110

6

140

10

180

3,1

111

6,1

141

10,1

181

3,2

112

6,2

142

10,2

182

3,3

113

6,3

143

10,3

183

3,4

114

6,4

144

10,4

184

3,5

115

6,5

145

10,5

185

3,6

116

6,6

146

10,6

186

3,7

117

6,7

147

10,7

187

3,8

118

6,8

148

10,8

188

3,9

119

6,9

149

10,9

189

 

 

7

150

11

190

 

 

7,1

151

11,1

191

 

 

7,2

152

11,2

192

 

 

7,3

153

11,3

193

 

 

7,4

154

11,4

194

 

1

2

1

2

1

2

 

 

7,5

155

11,5

195

7,6

156

11,6

196

7,7

157

11,7

197

7,8

158

11,8

198

7,9

159

11,9

199

 

12

200

  

                                                                       Додаток 3

                                                                                              до Правил прийому на навчання

                                                                                              до Київського державного фахового

                                                                                              хореографічного коледжу в 2022 році

                                                                                             

 

ПОРЯДОК РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

 

 

Понеділок – п’ятниця:         9.00 – 17.00 (до 18.00 – якщо це передбачено

                                                               розкладом вступних випробувань)

Субота:                                9.00 – 13.00 (до 17.00 – якщо це передбачено

                                                               розкладом вступних випробувань

Обідня перерва:                   13.00 – 14.00

Неділя:                                 вихідний    (9.00 – 17.00 – якщо це передбачено

                                                               розкладом вступних випробувань)

 

Порядок роботи Приймальної комісії може

бути змінений за рішенням комісії